22 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem jest ograniczenie zawierania umów o pracę na czas określony w Polsce.

Zmiany w prawie pracy w Polsce mogą mieć duże znaczenie dla wielu pracodawców, ponieważ modyfikują dotychczasowe zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Te zmiany oznaczają małą rewolucję dla prawa pracy w Polsce. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony, dlatego w praktyce umowy często zawierane są na okresy kilku lat, nawet 2,5, 7, 10 lat. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony bez podania przyczyn, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy nie można już zawierać długoterminowych umów o pracę. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie maksymalnego czasu trwania umowy o pracę na czas określony i jest to obecnie 33 miesiące. Łączny okres zatrudnienia w przypadku zawarcia przez te same strony stosunku pracy kilku następujących po sobie umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć łącznie 33 miesięcy.

W przypadku przekroczenia powyższego terminu, pracownik będzie traktowany jako pracownik na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od następnego dnia po jej wygaśnięciu.

W praktyce oznacza to, że zgodnie z nowymi przepisami czasowe zatrudnienie pracownika nie może trwać dłużej niż 3 lata, na co składają się 3 miesiące okresu próbnego i 33 miesiące umowa o pracę na czas określony. Oczywiście można zawrzeć także inne umowy przykładowo umowę o pracę na czas próbny, wówczas pracownik może być zatrudniony na okres maksymalnie 3 miesięcy, i może zostać zwolniony bez podania przyczyny. Oczywiście w tym czasie pracownik nabywa prawo do urlopu po przepracowaniu 14 dni jest to 7 dni, a w przypadku pracy przez pełne 3 miesiące będzie to dwa tygodnie urlopu. Jeżeli jednak pracodawca lub pracownik ma wątpliwości z pomocą przyjdzie adwokat wrocław , który specjalizuje się w prawie pracy.